Indbydelse skabelon

opdateret 2013

Indbydelse Skabelon

Indbydelse(word)

STÆVNENAVN

H-båd

ARRANGØRKLUB/STED

TERMIN

INDBYDELSE

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds (Nordisk sejler-forbund) og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Reglerne er ændret således:

  • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 30 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
  • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
  • Regel 60.1(a) og 62.1(a) ændres således, at en båd ikke kan protestere/anmode om godtgørelse vedr. visse dele af sejladsbestemmelserne.]
  • Regel 61.1(b) ændres således, at protester fra kapsejlads- og protestkomiteen blot vil blive slået op på den officielle opslagstavle
  • Regel 62.2 ændres således, at fristen for genåbning af en sag om godtgørelse på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel 66 ændres således, at fristen for genåbning af en høring på stævnets sidste dag er kortere end reglen foreskriver.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne
vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

1.3

Derud over gælder at besætningens totaltvægt ikke må overstige 300 kg iført undertøj.

2

REKLAME

Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

3

DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1

Stævnet er åbent for følgende både: H-båd.

3.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: Medlem af Foreningen for danske h-bådssejlere.

3.3

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten og sende den sammen med indskuddet til ____ senest ____

3.4

Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: ____

4

INDSKUD

4.1

Indskuddet udgør:

Klasse                       Indskud

H-båd                        _____

4.2

Øvrige gebyrer:

_____

5

TIDSPLAN

5.1

Registrering:

Dato ____

Tid ____

Sted ____

5.2

Måling og kontrol:

Dato ____

Tid ____

Sted ____

5.3

Dato

Klasse(r)

Antal sejladser

__dag ____

___

___

5.4

Varselssignalet for den første sejlads hver dag er planlagt afgivet kl.____

5.5

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl.____

6

MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis skal dokumenteres ved registrering.

Der gælder endvidere følgende bestemmelser om måling og kontrol: ____

7

SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen

8

STED

8.1

Stævnet gennemføres fra ____ Havn.

8.2

Banen er beliggende ____

9

BANERNE

Der sejles på en op/ned bane med gate og afvisermærke.

10

STRAFSYSTEMER

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

11

POINTGIVNING

11.1

Der anvendes lavpointsystem som beskrevet i Tillæg A.

11.2

____ sejladser er krævet for at udgøre en serie.

11.3

(a)     Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

(b)     Hvis 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

12

LEDSAGEBÅDE

Holdledere, trænere og andre ledsagere, skal ____

13

PLACERING AF BÅDE

Bådene skal placeres på de anviste pladser.

14

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

15

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

16

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

17

PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: ____

18

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)
Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

19

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring

20

Evt. andet.

Stævneleder: _______________

Baneleder: _______________

Protestkommitéformand: _______________