Sejladsbestemmelser Skabelon

opdateret 18/04 2017

Sejladsbestemmelser Skabelon

Sejladsbestemmelser_skabelon(word)

STÆVNENAVN

H-båd

ARRANGØRKLUB/STED

TERMIN

SEJLADSBESTEMMELSER

1

REGLER

1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds (Nordisk sejler-forbund) og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2

Desuden gælder følgende regler:

 • Der startes ikke i vindhastigheder under 2 m/s og over 12 m/s. Der anvendes følgende definition: “Vindhastigheder er vindmålinger ca. 2½ meter over vandoverfladen i frit farvand i en periode på 10 minutter med min. 5 målinger.”
 • Der skal være 2-4 personer ombord, som til sammen, iført undertøj, ikke må veje mere end 300 kg.
 • Antallet af sejl der kan registreres og anvendes under mesterskabet er begrænset til 1 storsejl, 2 fokke og 2 spilere, hvoraf den ene skal plomberes ved registrering. Den plomberede spiler må kun anvendes ved større skader på den ikke plomberede spiler, og hvis den tages i anvendelse, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette snarest muligt.

1.3

Reglerne er ændret således:

 • Regel 35, A4 og A5 er ændret. Se punkt 14.2.
 • Indledningen til Del 4 er ændret. Se punkt 4.3
 • Reglerne 44.1 er ændret. Se punkt 13.1.
 • Regel 60.1(a) er ændret. Se punkt 15.5.
 • Regel 61.1(b) er ændret. Se punkt 15.4
 • Regel 62.1(a) er ændret. Se punkt 8.2 og 14.1
 • Regel 62.2 er ændret. Se punkt 15.7
 • Regel 66 er ændret. Se punkt 15.6.
 • [Regel A4 og A5 er ændret. Se punkt 10.4.]

2

MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet.

3

ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 0800 på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 2000 dagen før, den vil træde i kraft.

4

SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND

4.1

Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved klubhuset.

4.2

Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.

4.3

Når signalflag Y er vist på land, gælder regel 40 hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer indledningen til Del 4.

5

TIDSPLAN

5.1

Der afvikles så mange sejladser, som muligt inden for en fastlagt tidsramme. På stævnets første dag, afgives første varselssignal 10.25. På stævnets sidste dag afgives første varselssignal 9.25

5.2

På stævnets første dag vil der ikke blive afgivet varselsignal senere end klokken 16.00. På stævnets sidste sejladsdag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 1400.

6

KLASSEFLAG

Klasseflag er:

Klasse                       Flag

H-både                      H-bådsstander, blåt H med rød bølge på hvid baggrund

7

KAPSEJLADSOMRÅDE

Kapsejladsområdet fremgår af et bilag til sejladsbestemmelserne.

8

BANERNE

8.1

I et bilag til sejladsbestemmelserne vises skitserne over banen/banerne inkl. rækkefølgen, i hvilken mærkerne skal passeres, og den forlangte side for hvert mærke.

8.2

Senest ved varselssignalet kan der fra startfartøjet blive vist den omtrentlige kompaskurs fra dette til det første mærke. Udeladelse heraf kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

8.3

Senest ved varselsignalet vil talstander 3 blive hejst, hvis der skal sejles en ekstra omgang, dvs. en gang mere igennem gaten samt omkring mærke 1 og 2.

8.4

Hvis der kun er udlagt ét gatemærke / mærke 3a, skal dette rundes om bagbord.

9

MÆRKER

9.1

Mærkerne 1 og gate-mærkerne 3s og 3b vil være _____. Mærke 2 vil være______.

9.2

Nye mærker, som foreskrevet i SB 11, vil være _____.

9.3

Startliniemærkerne vil være ____.

Målliniemærkerne vil være _____.

10

STARTEN

10.1

Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26.

For at varsko både om, at en sejlads eller serie af sejladser snart vil blive startet, hejses et orange flag (sammen med afgivelse af et lydsignal) mindst fire minutter før et varselssignal afgives.

10.2

Startlinien vil være mellem ____ flag på start­liniemærkerne.

10.3

En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal, vil blive noteret “ikke startet” uden høring. Dette ændrer regel A4 og A5.

[10.4]

[Hvis nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinien i de sidste 2 minutter inden dens startsignal, vil kapsejladskomiteen vise signalflag V. Det vil blive vist indtil alle både er på startsiden af startlinien.

Fejl i signaleringen med signalflag V kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.]

11

MÆRKEFLYTNING

For at ændre næste mærkes position vil kap-sejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinien) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.

12

MÅLLINIE

Mållinien vil være mellem _____ flag på målliniemærkerne.

13

STRAFSYSTEMER

13.1

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

13.2

Tillæg P vil være gældende.

14

TIDSFRISTER OG SEJLADSTID

14.1

Der gælder følgende tidsfrister:

Klasse         1. mærke frist                              1. båd i mål

H-båd             45 min              90 min

Hvis ingen båd har passeret 1. mærke inden “1. mærke frist”, vil sejladsen blive opgivet. En evt. afvigelse i sejladstiden for 1. båd i mål kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse. Dette ændrer regel 62.1(a).

14.2

Både, som ikke fuldfører inden for 30 minutter efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret “ikke fuldført” uden høring. Dette ændrer regel 35, A4 og A5.

15

PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE

15.1

Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.

15.2

Tidsfristen for protester og anmodninger om godtgørelse er for hver klasse 60 minutter, efter sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads.

15.3

Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på den officielle opslagstavle for at informere deltagerne om høringer, hvor de enten er parter eller vidner. Høringer afholdes i protestrummet, som findes _____. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

15.4

Meddelelser om protester fra kapsejladskomitéen eller protestkomitéen vil blive slået op på den officielle opslagstavle for at informere både som krævet i regel 61.1(b).

15.5

En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 14.2, 17, 20, 22, 23 og 24. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det. En sådan straf markeres med forkortelsen DPI.

15.6

På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

(a)      inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller

(b)      ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.

Dette ændrer regel 66.

15.7

På stævnets sidste dag skal en anmodning om godtgørelse som er baseret på en afgørelse i protestkomitéen indgives senest 30 minutter efter afgørelsen er meddelt. Dette ændrer regel 62.2.

16

POINTGIVNING

16.1

Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.

16.2

(a)     Hvis færre end 4 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

(b)     Hvis fra 4 eller flere sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

17

SIKKERHED

En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget.

18

UDSKIFTNING AF BESÆTNING

Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen.

19

MÅLEKONTROL

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejlads-komitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

20

REKLAME

Både skal føre reklamer valgt og udleveret af den organiserende myndighed.

21

KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE

Kapsejladskomitéens både kan føre arrangørens klubstander.

22

LEDSAGEBÅDE

22.1

Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befin-de sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd.

23

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

24

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

25

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

26

PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: ___

_

27

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

28

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

29

NATIONSFLAGET

Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd.